Hvad er skovlandbrug og hvad er fordelene ved dette dyrkningssystem?

Skovlandbrug er et dyrkningssystem hvor landbrug og skov kombineres. Man dyrker altså træer og buske samtidig med dyrehold og/eller andre afgrøder. På denne måde skaber man en multikultur, og det er en fordel på flere parametre. Forskere på Institut for Agro-økologi har undersøgt skovlandbrugs effekt på biodiversitet, miljø og klima og giver følgende vurdering:

Skovlandbrug giver mulighed for øget udbud og diversitet over tid af føde, ly og læ, levesteder, ynglesteder og sikring af arters mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. Det øger faunabiodiversitet for både pattedyr, fugle og insekter.

Skovlandbrug vil have en effekt på miljøet ved at mindske jorderosion, øge jordens frugtbarhed og reducere tab af næringsstoffer. 

Skovlandbrug vil have effekt på klimaet ved at øge kulstofbinding i jord og i stående plantemasse eksempelvis træstammer, samt forbedre mikroklimaet gennem skygge for græssende dyr. Desuden viser en del studier, at den samlede produktion af biomasse i nogle tilfælde kan øges.[1]

[1] Rapport ”Effekt af skovlandbrug på miljø, klima og biodiversitet”