Biodiversitet

Hvordan arbejder vi med at styrke biodiversiteten?

Biodiversitet er naturens eget princip i forhold til at gøre økosystemet så robust som muligt. Jo flere sorter og arter, jo større robusthed! Biodiversiteten har længe været under pres fra vores intensive landbrug- og skovdrift, hvor vi i en lang årrække hovedsagelig har fokuseret på at skabe monokulturer. Det har været en væsentlig årsag til at artstabet nu sker 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie.

Skovlandbrug er som skabt til at etablere små naturlige biotoper, for mens man på marken mellem rækkerne dyrker andre afgrøder, er der i rækken mellem træerne masser af plads til at skabe små oaser for pattedyr, sommerfugle, fugle, smådyr, planter og blomster. Også mikrolivet i jorden vil få plads til at udfolde sig med bakterier, skimler, tøffeldyr, amøber og – ikke mindst – orme.

På markerne bruger vi forskellige materialer som f.eks. teglsten, dødt ved/gamle træstubbe, kvasbunker og badekar til at etablere skjule- og levesteder, insekthoteller og vandhuller, så livet kan udfolde sig i samarbejde med – og til gavn for – træerne, marken og naturen som helhed.

Hvordan arbejder vi med jordforbedring?

Jorden i vores område er af meget forskellig beskaffenhed. På Horseborg er der mere ler, men også både sand og sten i forskellige kombinationer. På Havmøllen er jorden meget sandet og næringsfattig. I begge tilfælde har vi efter overtagelsen af jorden plantet en græs/kløverblanding for at få skabt en tyk græsmåtte, hvor kløveren med sine dybe rødder og sin evne til at samle kvælstof forbedrer betingelserne både for mikroliv og landbruget som helhed. Vi undgår helt pløjning og begrænser bearbejdningen af topjorden så meget som muligt af hensyn til mikrolivet i jordoverfladen og for at mindske tak af kulstof til atmosfæren. 

Dernæst tilfører vi kompost – og dermed kulstof – til arealerne. Ekstensivt på arealet som helhed og intensivt lige omkring træerne. 

Endelig bruger vi noget af det mest koncentrerede kompost til at lave kompost-té. Ved at røre den koncentrerede kompost op i 37 grader varmt vand i 1 time får vi opformeret masser af svampe og jordbakterier, som efterfølgende spredes ekstensivt på arealet med en rygsprøjte. Det er primært for at styrke mængden og variationen af de mange mikroorganismer, som ”arbejder” for os med at omsætte og tilvejebringe næringsstoffer til plantelivet.

Kompost-té indeholder også opløselige næringsstoffer, som planterne kan optage direkte.